ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНА ЗАЩИТА

1. Въведение

Правото на поверителност и по-специално правото на защита на личните данни е една от ценностите на „Флуидра Болканс” АД (наричано по-долу "FLUIDRA"), която е изложена и в Етичния кодекс на компанията.

Целта на тази политика е да обясни как FLUIDRA ще обработва всички лични данни, които събира от различните форми, чрез които същите могат да бъдат публикувани на страниците на уебсайта на FLUIDRA. Личните данни на потребителите се обработват с най-строга сигурност и само за целите, за които те са съгласни, както е обяснено по-долу в настоящата Обща политика за поверителност и във всяка от Политиките за поверителност за всеки формуляр.

2. Задължение за поверителност

FLUIDRA е изцяло ангажирана с спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) и със законите за защита на личните данни, които са в сила по всяко време, тъй като това е основен приоритет за FLUIDRA.

Поради това FLUIDRA взе решение да приложи следните принципи, при които поверителността обосновавана цялата обработка на данни а именно:

• Прозрачността при обработката на данни е един от нашите приоритети, така че винаги, когато събираме лични данни за потребителите, ние ги информираме за целта, за която ще бъдат обработени в съответната политика за поверителност.

• Ще обработваме само данните, които са абсолютно необходими за целите, за които потребителите ще бъдат информирани.

• Ние никога няма задължаваме потребителите да предоставят лични данни, освен ако не е абсолютно необходимо да се предоставяне на услуга, поискана от тях.

• Винаги, когато е възможно, потребителите ще разполагат с всички средства необходими за да контролират личните си данни.

• Ние не споделяме данни с трети страни, освен с онези доставчици, които ни предоставят услуги, както и с онези за които потребителите са дали съгласие си.

Цел на обработката на данни

FLUIDRA събира личните данни на потребителите за обработка на заявките им и им предоставя продуктите и услугите, които може да им бъдат полезни. По-конкретно ние обработваме лични данни на потребителите за следните цели:

а) да отговаряме на запитванията, въпросите и исканията на потребителите, направени чрез каналите, контактите и всякакви други средства за обслужване на потребители, като в тази връзка се свързваме с потребителите с цел да им отговорим и помогнем.

б) За да подобрим нашите уебсайтове, услуги и продукти, както и да осигурим по-добро обслужване и съдържание.

в) да предоставим достъп до ограничени секции на нашия уебсайт (регистрацията може да изисква приемане на конкретна политика за поверителност).

г) Да предоставиме информация на акционер.

д) Да предоставиме информация на дистрибутор.

е) Да предоставяме информираме за свободните работни места в нашата група чрез нашия портал за работа.

В някои случаи може да е необходимо да обработвате вашите лични данни, за да спазваме правни задължения или във връзка с договорни отношения, които можем да имаме с вас.

Във всички останали случаи, когато е необходимо, ще ви помолим за вашето съгласие за обработката на личните ви данни.

3. Изпращане на маркетингови съобщения.

В рамките на маркетинговата си дейност, FLUIDRA може да предостави на потребителите средства за регистриране или подписване на бюлетини на компанията, както и друга търговска информация свързана с нея. Изпращането на такива съобщения зависи от това, дали потребителят е дал съгласието си FLUIDRA да прави това по всяко време.

В случай, че потребителят е дал съгласието си, FLUIDRA ще му изпрати персонализирана информация за своите продукти, бизнес начинания и услуги в съответствие с вкусове и предпочитания на потребителя.

Потребителят може да оттегли съгласието си по всяко време, когато получава маркетингови съобщения чрез връзката или бутона, активирани за тази цел във всички съобщения, или като изрази желанието си да оттеглите съгласието  си чрез следните канали:

(I). Имейл до it@fluidrabalkans.com

(II). Писмо в свободен текст, адресирано до Юридическия отдел на „Флуидра Болканс” АД, гр. Пловдив, ул. Голямоконарско шосе № 190

(III). Онлайн формулярът на адрес: pro.fluidra.bg

 4. Автоматизирани решения и създаване на профили

За някои услуги можем да обработваме личните данни на потребителите с помощта на автоматизирани средства. Това означава, че определени решения се вземат автоматично без човешка намеса. Например, в случай, че потребителят е избрал определени продукти, съобщенията го информират, че даден продукт все още е наличен.

Данните на потребителите могат също така да бъдат обработени, за да създадат потребителски профил, индикиращ поведението на потребителя в уебсайта. Така може да покажем основната страница с продукти, които са представлявали интерес за даден потребител въз основа на предпочитанията му, които сме получили въз основа на данни от негово предходно сърфиране или получената информация от "бисквитките". Всеки потребител може да се свърже с нас по електронната поща на it@fluidrabalkans.com.

5. Продължителност на обработката и срок на съхранение

 FLUIDRA е длъжна да обработва личните данни на потребителите само докато са полезни за фирмата и докато фирмата е в състояние да предоставя на потребителите качествена услуга, използвайки ги. Поради това FLUIDRA полага всички разумни усилия да запази срока на обработка и съхранение на личните данни, колкото е възможно по-кратък.

В тази връзка ще информирамеме за срока за обработване и / или съхранение на лични данни за всеки формуляр, от който се събират данните.

Във всеки случай, дори ако потребител поиска да изтрием негови данни, ние можем да ги съхраняваме и поддържаме при условие, че бъдат блокирани, съгласно изискванията на законодателството, за срока, изискван за изпълнение на нашите правни задължения и за разкриването им пред компетентните органи по различните въпроси, за които те са необходими.

6. Упражняване на права и жалби до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)

Към всеки потребител: В резултат на обработката на вашите лични данни от FLUIDRA, текущото законодателство ви дава редица права. По-долу е дадено кратко обяснение на всяко право с цел да ви помогне, ако искате да го упражнявате:

1. Право на достъп. Вие имате право да разберете кои от вашите лични данни се обработват и целите, за които ги обработваме.

2. Право на поправка. Вашите данни винаги ще ви принадлежат и като такива вие можете по всяко време да поискате да бъдат поправени, ако записите, които съхраняваме за тях, са грешни.

3. Право на изтриване. Можете по всяко време да поискате личните ви данни да бъдат изтрити от нашите записи. Въпреки това, както е посочено в горния раздел относно съхраняването на данни, следва да се припомни, че при определени обстоятелства, спазването на действащите закони може да попречи на упражняването на това право.

4. Право на възражение. Можете да оспорите обработените от нас лични данни във връзка с която и да е от целите, за които ги обработваме, съгласно правилата за поверителност, които могат да се прилагат във всеки отделен случай.

5. Право на ограничаване на обработката. Можете да поискате ограничаване на обработката в следните случаи:

а. Ако смятате, че данните, които държим за вас, са непълни или неточни.

б. В случай, че смятате, че не обработваме законно вашите данни и предпочитате да ограничим обработката им, вместо да ги изтрием.

с. Ако данните, които имаме, вече не се изискват за целите, за които сме ги събрали, но трябва да ги съхраняваме, за да подадем законосъобразно искане.

д. Ако, след като сте упражнили правото си да възразите срещу обработката на данните си с определена цел, очаквате отговор от нас по този въпрос.

6. Право на преносимост на данни. Към всеки потребител: Ако това е технически възможно и уместно, вие ще имате право да поискате личните данни, които сте ни предоставили директно, да бъдат разкрити на друг администратор на данни. Ако това е възможно, ние директно ще разкрием вашите данни на другия администратор на данни, но ако това не е възможно, ние ще ги предоставим в стандартен формат.

Всеки път, когато обработваме вашите данни въз основа на вашето съгласие, можете да го оттеглите по всяко време, като единствените последици за вас, в зависимост от упражняваното право, е да не можете да предоставяте определени услуги на вас.

Можете да упражните всяко от правата си, изброени по-горе, като адресирате своето желание до FLUIDRA по един от следните начини, придружено от копие на валиден документ за самоличност:

(I). Имейл до it@fluidrabalkans.com

(II). Писмо в свободен текст, адресирано до Юридическия отдел на „Флуидра Болканс” АД, гр. Пловдив, ул. Голямоконарско шосе № 190

(III) Като използвате дадените от нас образци в приложения от 1-4 в края на настоящия текст.

Освен това, ако желаете, можете да се свържете с нашия служител по защита на данните на адрес it@fluidrabalkans.com.

В случай, че не желаете да упражнявате конкретно право, но е необходимо да направите запитване или предложение, свързано с обработката на вашите лични данни, можете също да пишете на посочените адреси за упражняване на вашите права.

Във всеки случай ви напомняме, че можете да подадете жалба до компетентния орган относно защитата на личните данни, ако считате, че не сме обработили данните си законосъобразно или че сме пренебрегнали вашите искания или права.

Компетентният орган е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)

7. Поверителност и сигурност при обработката на данни

Вашите лични данни са много важни за нас и ние се задължаваме да ги обработваме с най-строга конфиденциланост и дискретност, както и да прилагаме всички мерки за сигурност, които смятаме, че са необходими и разумни.

В тази връзка, FLUIDRA декларира и гарантира, че е предоставила всички технически средства, с които разполага, за да избегне загубата, злоупотребата, изменението, неразрешения достъп и кражбата на предоставените от потребителите данни.

8. Социални медии

Социалните медии са част от ежедневния живот на много потребители на интернет, затова създадохме редица профили за тях.

Всички потребители могат да се присъединят към страниците или групите, които FLUIDRA има в различни социални медии.

При все това ви се напомня, че освен ако директно не Ви поискаме вашите данни (например чрез маркетингови кампании, състезания, промоции или по друг валиден начин), вашите лични данни ще принадлежат към съответната социална група, в резултат на което ние ви препоръчваме да прочетете внимателно правилата и условията за използване и декларацията за поверителност, както и да се уверите, че сте задали предпочитанията си, доколкото се отнася до обработката на вашите данни.