Общи правила и условия

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С настоящите Общи условия се урежда начинът на продажба на стоки между „Флуидра Болканс” АД, наричано за краткост „Продавач” и потребители – физически и юридически лица, наричани за кратко „Купувач/и” или „Клиент/и”. Настоящите Общи условия се прилагат за всчки клиенти на фирмата, които са юридически лица. За потребителите, които са физически лица, се прилагат само тези клаузи от настоящите Общи условия, които не противоречат на императивните разпоредби и не ограничават правата дадени им съгласно Закона за защита на потребителите.

Чл. 2. Настоящите общи условия са приложими за всички договори за покупко-продажба, сключвани между „Флуидра Болканс” АД като Продавач и трети лица като Купувачи и изключват приложението на други разпоредби или общи условия, изготвяни или прилагани от Клиенти или трети страни.

Чл. 3. Действието на настоящите общи условия се проявява от момента, в който за страните възникват валидни договорни или преддоговорни взаимоотношения,  които се пораждат от някои от следните обстоятелства, изброени неизчерпателно: отправяне на оферта от Продавача, изпращане или приемане на заявка за стоки, сключване на договор за покупко-продажба, издаване на фактура, стокова разписка, складова разписка или друг документ, относим към продажбата.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Чл. 4. „Продавач” по смисъла на настоящите Общи условия е „Флуидра Болканс” АД, регистрирано в Търговския Регистър на Република България под единен идентификационен код № 160034225.

Чл. 5. „Купувач” е всяко едно българско или чуждестранно физическо и/или юридическо лице, потребител на предлаганите от „Флуидра Болканс” АД стоки, обвързано с Продавача по силата на договор за покупко-продажба.

Чл. 6. „Стоки” са всички услуги и продукти, предлагани за продажба от страна на Продавача по настоящите Общи условия, които са или собственост на Продавача, или ще бъдат придобити в собственост или изработени от последния, за целите на сключваните с Клиенти договори за покупко-продажба.

Чл. 7. „Специални условия” са всички договорености между страните по договор за покупко-продажба на стоки, които изключват или изменят приложението на настоящите Общи условия и се прилагат между страните в изрично предвидените от тях случаи.

Чл. 8. „Договор за покупко-продажба” е всяко съглашение между Продавач и Купувач за продажба на договорените стоки, при цени, условия и начин на плащане и на доставка, съгласувани между Продавач и Купувач, постигнато между страните в писмен или устен вид, посредством пощенска кореспонденция, включително електронна такава /мейл/, телефон, факс, заявена и приета поръчка, издадена фактура, проформа фактура и други.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СКЛЮЧВАНЕ

Чл. 9. Със сключването на договор за покупко-продажба, Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача възмездно и при уговорени между страните условия, срокове и начин, собствеността върху предлагани от Продавача стоки, а Купувачът се задължава да закупи и придобие собствеността върху уговореното и да заплати продажната цена в предвидените от страните срокове.

Чл. 10. Договорът за покупко-продажба се счита сключен с постигане на съгласие между Продавача и Купувача за прехвърляне собствеността върху договорените стоки, при цени, условия и начин на плащане съгласуван между тях, съгласно някой от способите описани в чл. 8.   

(2) Договорът за покупко-продажба се счита сключен също и при приета поръчка, за която има издадена от продавача и приета от купувача проформа фактура, която проформа фактурата съдържа в себе си съществените елементи на сделката. За да се счита поръчката за приета, проформа фактурата трябва да бъде подписана и подпечатана от купувача. След като поръчката се приеме съгласно горното изречение, продавачът издава фактура, която включва следните елементи: цена на стоки и услуги, отстъпка от цената - ако е приложимо, наличност на продукта, срок на доставка и начините на плащане.

(3)  Освен посочените по-горе случаи, поръчката се счита приета и за продавача възниква задължението, след пълно заплащане на продажната цена, да достави поръчаните от Купувача стоки с подписването на един от следните документи: потвърдена поръчка за стоки, отправена от Купувача към Продавача в писмен вид или по мейл, стокова разписка, складова разписка или фактура, издадена от Продавача в полза на Купувача.

Чл. 11. Всички конкретни параметри на договора за покупко-продажба, се уговарят между страните лично или посредством надлежно оторизирани техни представители, за всеки конкретен случай.

СРОК  И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ДОСТАВКА

Чл. 12. С постигане съгласие относно предмета на договора, страните уговарят конкретния срок за изпълнение задължението на Продавача за прехвърляне на фактическото владение върху стоките, предмет на продажбата.

Чл. 13. В случай, че не е уговорено друго, Продавачът се задължава да прехвърли собствеността върху стоките, предмет на продажбата, след пълно заплащане на продажната цена от страна на Купувача.

Чл. 14. В случай, че не е уговорено друго, за място на изпълнение и място на предаване на стоките, предмет на продажбата, се определя склада на Продавача, находящ се на адрес: гр. Пловдив, улица „Голямоконарско шосе” 190.

Чл. 15. Страните са свободни да уговорят помежду си място на изпълнение и доставка, различно от склада на Продавача.

(2) В този случай страните могат да постигнат договорености стоката да бъде доставена на Купувача от Продавача, чрез организиран от последния транспорт изцяло за сметка на Купувача.

(3) При доставка, организирана от Продавача, същият може да използва както собствен транспорт, така и услугите на външни превозвачи, куриери и транспортни фирми, които са изцяло за сметка на купувача.

Чл. 16. В случай, че страните уговорят място на изпълнение и предаване, различно от складовите помещения на Продавача, Купувачът се задължава да предостави подробна информация за адрес на доставката и лице за контакт, не по-късно от 2 (два) дни преди организиране транспортирането на стоката от страна на Продавача.

(2) Информацията по горната алинея включва точен адрес на Купувача или на посочено от него лице, както и три имена, телефон за връзка и електронна поща на лицето, което следва да приеме стоката, информация за работното време, през което може да бъде извършена доставката и всякакви други данни, които според обстоятелствата биха улеснили доставянето на стоката.

(3) Купувачът е длъжен да осигури своевременното приемане на поръчаните продукти в уговорените срокове и място. За всеки ден забава на получаването им купувачът дължи на продавача неустойка за съхранение и опазване на стоките в размер на 0,15% от стойността им.

(4) Продавачът не изпада в забава и не носи отговорност при забава на доставка, поради непредвидени  или извънредни обстоятелства, както и при непреодолима сила.

Чл. 17. В случай на отказ от страна на Купувача да приеме поръчаната стока, Купувачът дължи покриване на разходите както по изпращането, така и по връщането на стоката, на посочен от Продавача адрес.

(2) В този случай Купувачът е длъжен да покрие и всички разходи, свързани със съхраняването на стоката за времето от направената поръчка до връщането й на Продавача.

 Чл. 18. Освен ако страните изрично не уговорят друго, транспортните разходи, както и тези по доставка на стоката до мястото, посочено от Купувача и извън склада на Продавача, са изцяло за сметка на Купувача.

(2) Транспортните разходи не са включени в продажната цена на стоките.

 

ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 19. Цената по договора за покупко-продажба се определя съгласно актуалната ценова листа на Продавача, към момента на постигане съгласие за сключването на договор между страните и същата е валидна за доставка до склада на Продавача, находящ се на адрес: гр. Пловдив, улица „Голямоконарско шосе” 190.

(2)  Цените на стоките и услугите в Каталози, ценоразписи, тарифи и други подобни средства за публична покана на продавача са ориентировъчни такива и същите могат да бъдат изменяни едностранно от продавача до постигане на писмена договорка за сключване на сделка с купувача.

(3) За да се избегне всяко противоречие – всяка заявена поръчка, съгласно определената в актуалната ценова листа на Продавача цена, обвързва продавача след негово писмено потвърждение на цената. При отказ на продавача за потвърждение  и приемане на цената, той не е длъжен да предоставя основателна причина за отказа си.

(4) Всякакви разходите, такси и други разноски, които са необходими за изпълнение на заявената до продава поръчка, са за сметка на Купувача.

Чл. 20. В случаите на периодични заявки цената на закупуваната стока се определя към момента на заявката за всяка отделна доставка.

(2) В случай на поръчка на продукти, които не са изработени/налични и предстои да се изработят/доставят, купувачът задължително заплаща авансово договорената цена, но не по-малко от 25% от прогнозната стойност на продукта, а останалото плащане се извършва съгласно условията и реда договорени между страните.

(3) Всяка приета от Продавача поръчка в производство не може да бъде отказана или отменена едностранно от Купувача. За всяка приета поръчка, по която е започнато производството, Купувачът дължи пълно и в срок заплащане на продажната цена, съгласно уговореното между страните.

Чл. 21. При липса на специално условие за предварително или отложено плащане, както и при липса на постигнати уговорки за плащане след издаване на фактура или стокова разписка, плащането на продажната цена се извършва от Купувача винаги авансово, не по-късно от момента на получаване на стоката.

Чл. 22. Плащането на продажната цена се извършва в брой или по банков път, на посочена от Продавача банкова сметка.

(2) За всяко извършено плащане, Продавачът издава на Купувача фактура/фискален бон. 

Чл. 23. В случай, че купувачът не оспори данъчна фактура/фискален бон, издадени от Продавача в рамките на 2 работни дни от получаването ѝ/му, в това число и по мейл, това има силата на мълчаливо приемане на тази фактура/фискален бон.


ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА И СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 24. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоката, предмет на покупко-продажбата, преминава върху Купувача в момента, в който страните определят стоката, предмет на договора, но не по-късно от момента на предаване на владението ѝ на купувача.

(2) В случаите, когато стоката бъде доставяна на Купувача от Продавача или от трето лице, на място, различно от складовите помещения на Продавача, рискът преминава върху Купувача от момента на товаренето, респективно изпращането на стоката. 

Чл. 25. Правото на собственост върху стоката, предмет на продажбата преминава в полза на Купувача от момента  на пълно заплащане на продажната цена от купувача в уговорения срок.

(2) В случай, че владението на стоката фактически е предадено на купувача, но купувачът не е заплатил продажната цена, или платената такава не е в пълен размер, то собствеността на стоката преминава върху Купувача след пълно заплащане на продажната цена, съответно на последната вноска от нея, в едно с натрупаните лихви, неустойки и всякакви други дължими за забавеното плащане суми.

(3) В случай, че стоката е предадена на Купувача преди продажната цена да е заплатена изцяло, Купувачът владее стоката на базата на отговорно пазене и носи риска от нейното случайно погиване.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ. ДЪЛЖИМА ГРИЖА. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 26. С постигане съгласието за сключване на договор за покупко-продажба, Продавачът се задължава да запази на склад в полза на Купувача уговорените стоки, до момента на приемането им от страна на Купувача или изпращането им за получаване от същия.

Чл. 27. С постигане съгласието за сключване на договор за покупко-продажба, Купувачът се задължава да съдейства на Продавача за получаване на заявените стоки своевременно и на уговореното за това място.

(2) В случай на неправомерно забавяне от страна на Купувача да съдейства за получаване на стоката, Продавачът има правото да развали продажбеното правоотношение.

Чл. 28. В отношенията помежду си страните се задължават да полагат грижата на добрия търговец.

Чл. 29. По силата на настоящите Общи условия, всяка информация, която страните си разменят при или по повод на сключван договор за покупко-продажба, представлява конфиденциална информация и следва да бъде пазена в тайна като такава.

(2) Страните се задължават да спазват строга конфиденциалност по отношение на всякаква получена помежду им информация -писмена,  под формата на юридически и счетоводни документи, фактури, стокови и складови разписки, цени на продукти, персонални намаления и отстъпки, обяснения, справки, таблици, графики, схеми, срокове и всякакви други (неизчерпателно изброяване) или устна, която е предоставена по какъвто и да е начин и форма от мениджъри, служители и консултанти на страните, която в отношенията между страните се счита за “Конфиденциална информация”, с изключение на информация, която може да бъде придобита законно от всяко лице от публичен регистър или публична база данни.

(3) Страните нямат право под никаква форма да споделят, публикуват, излагат и разпространяват информацията, предмет на договорености помежду им, нито информация, станала им известна при или по повод на сключван договор за покупко-продажба, както и неизчерпателно описаната в ал. (2) “Конфиденциална информация”.

 

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 30. В случай на виновно неизпълнение на една от страните по продажбеното правоотношение, изправната страна има правото да потърси обезщетение за неизпълнението или изпълнение и обезщетение за забавеното изпълнение, по пренценка на изправната страна.

Чл. 31. За всеки отделен продукт продавачът носи гаранционна отговорност съгласно условията, начина и срока, посочени в съответната гаранционна  карта или друг документ в тази насока.

(2) При ангажиране на гаранционна отговорност за Продавача, Купувачът задължително изпраща до Продавача:

- всички относими към продажбата документи /фактура/касов бон, стокова, складова разписка, проформа фактура и други/ - в оригинал;

- снимки и/или видеоклип, показващи дефекта в стоката и неговото проявление;

- подробно писмено описание на дефекта в стоката и неговото проявление на следния електроен адрес:  quality@fluidrabalkans.com;

(3) В случай, че купувачът не изпълни което и да е от изискванията по предходния член, гаранционната отговорност за продавача отпада, независимо дали съществува дефект в продадената стока.

(4). Продавачът отговаря в рамките на 2 работни дни на направена гаранционна претенция от купувача.

(5) Транспортните и всякакви други разходи, направени за изпращане на дефектни части от продавача, са изцяло за сметка на Купувача.

Чл. 32 Продавачът гарантира качеството на доставеният продукт и се ангажира да поправи/ замени всяка стока в гаранция, при които се прояви дефект, при условие, че недостатъците не идват от неправилна употреба и използване от купувача, неправилна инсталация и монтаж или които са вследствие на повреждане и унищожаване на продукта предизвикано от действие на купувача.  

(2)Гаранционната отговорност на продавача отпада и ако продуктът е бил инсталиран, ремонтиран, поддържан или обслужван от неупълномощено за това лице или е обслужван с части и консумативи, които не са оригинални и които са монтирани и се експлоатират по неправилен начин от купувача или трето лице.  

(3)Гаранционната отговорност на продавача отпада и в случаите, в които продуктът е бил неправилно складиран и съхраняван от купувача или трето лице.

(4) Гаранционната отговорност на продавача отпада и при нормалното износване, причинено от употреба на продукта от купувача или трето лице.

(5) Смяната на резервните части в рамките на гаранционния срок не удъжлава гаранционния срок на оригиналния продукт.

Чл. 33. Продавачът осигурява възможност на Купувача да упражни незабавен количественконтрол върху стоките, предмет на продажбата, в зависимост от избрания начин за доставката им.

(2) При транспорт, организиран от името и за сметка на Купувача, този контрол следва да бъде осъществен в момента на натоварване на стоката от склада на Продавача.

(3) При доставка, осъществена от страна на Продавача или трето лице на адрес различен от склада на продавача, със съгласието или по желание на Купувача, количественият контрол следва да бъде упражнен от Купувача в момента на натоварване или доставяне на стоката на съгласувания с него адрес, в зависимост от това как е организизран транспорта ѝ съгласно чл. 15, ал. 2 и 3.

(4) Независимо от горното Купувачът има право да претендира количествени несъответствия на поръчаната стока не по-късно от деня на извършване на доставка на стоката в зависимост от избрания за това начин.

 Чл. 34. Рекламации за качествени недостатъци на стоката, които не могат да бъдат забелязани при обикновен преглед, могат да бъдат предявени от Купувача писмено, веднага след откриването им, но не по-късно от 10 календарни дни от приемането на стоката.

(2) В случай, че Купувачът не уведоми Продавача незабавно за откритите недостатъци на стоката или пропусне да направи това в горепосочения срок, се счита, че Купувачът е приел и одобрил качеството на стоката.

(3) Купувачът индивидуализира продуктите, предмет на рекламация с каталожен номер /марка и модел/ и сериен номер и ги съхранява с грижата на добрия стопанин, докато не приключи жалбата.

Чл. 35. Рекламации за липси или качествени недостатъци на стоката се приемат от Продавача в определените срокове, в писмен вид съдържащи информацията съгласно чл. 31  при спазване на следните условия:

- Стоката е била правилно транспортирана, инсталирана, монтирана, съхранявана и складирана от купувача или трето лице;

- Недостатъкът не се дължи на неправилна употреба, експлоатация, съхранение или складиране от страна на купувача или трето лице;

- Купувачът или трето лице е спазил необходимите изисквания за безопасност и инструкции на употреба на продукта.

- Стоката се връща в цялостна и здрава оригинална опаковка и е придружена с пълната оригинална документация фактура/касов бон, стокова, складова разписка, проформа фактура и други/, относима към покупко-продажбата. 

 

(2) Рекламации, които не отговарят на горните условия, както и на тези по чл. 31 не се приемат от продавача и се отхвърлят изцяло на риск и разходи за сметка на купувача.

(3) Отговорът на жалбата се изпраща от продавача писмено в рамките на 2 работни дни от получаването ѝ, който отговор включва следните конкретни отбелязвания:

- индивидуализирането на стоката, от която принадлежат продуктите, и откритите недостатъци;

- установен ли е дефект на стоката;

- кой е отговорен за установените недостатъци и как да се отстранят;

- срок и вид на избранотот обезщетение;

                                               

Чл. 36. В случай на своевременна и основателна рекламация, Продавачът  по своя преценка  извършва едно от следните действия: извършва ремонт на повредената стока, заменя я с нова такава, обезщетява парично Купувача за стойността на дефекта, намалява продажната цена или връща платеното на Купувача. Купувачът няма право на избор кой от горепосочените варианти на обезщетение ще бъде приложен. Във всеки от горните случаи, разходите за връщане на стоката са за сметка и се поемат изцяло от купувача.

(2) В случай, че продавачът избере да ремонтира дефектна стока, транспортните разходи и всякакви други разноски, съпътстващи поправката на стоката, в това число и връщането ѝ ремонтирана обратно на купувача, са изцяло за сметка на купувача.

(3) В случай, че продавачът избере начин на обезщетяване включващ връщане на парични суми на купувача, той може да извърши прихващане с негови насрещни парични задължения в падеж.

(4) До приключване на рекламацията, купувачът е длъжен да заплати цената на всички закупени от продавача продукти, които не са дефектни.

Чл. 37. Продавачът не носи отговорност за негативни последици, вследствие на неправилна експлоатация на закупената стока, както и в случаи на причинени вреди от нея, когато тези вреди са последвали от неправилна употреба и/ или неспазване изискванията за безопасност и инструкциите за боравене със стоката.

Чл. 38. За установен проблем на продукти, за които продавачът отказва да носи гаранционна отоворност, той предоставя на купувча определена цена, представляваща формиран „бюджет” за приемане и последващ ремонт на повредената стока. Бюджетът включва и разноски за транспортиране на стоката.

(2) В случай на неприемане на определния от продавача бюджет за ремонт от купувача и негово искане за връщане на оборудването, купувачът начислява допълнителна такса  за "Неодобрен от клиента бюджет" в размер на 60 лв.

(3) В случай на неприемане на бюджета от купувача и негов отказ да получи обратно продукта, продавачът начислява допълнително такса за  "унищожаване на стоката" в размер на 50 лв.

Чл. 39. В случай, че Купувачът има текущи задължения по повод на предходни продажбени правоотношения с Продавача, той губи правото си на гаранционно обслужване от страна на Продавача, до пълното погасяване на задълженията си спрямо него.

(2) В случаите на непогасени задължения на Купувача, Продавачът има правото да приспадне от последващите плащания на Купувача своите вземания към него по предходни неплатени поръчки и след това да търси плащане на последващите поръчки до погасяване на всички задължения на Купувача.

(3) В случаите на непогасени задължения на Купувача, Продавачът може да осъществява право на задържане по отношение на поръчани и заплатени от Купувача стоки, до пълното погасяване на задълженията на Купувача.

(4) Продавачът има правото да осъществява прихващане спрямо Купувача по отношение на всички непогасени задължения на Купувача към Продавача.

 

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 40. Никоя от страните не носи отговорност за неизпълнение или некачествено изпълнение на задълженията си по договор за покупко-продажба, ако причината се дължи на форсмажорни обстоятелства.

(2) Под „форсмажор” или непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон, се разбира обстоятелство или събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора за покупко-продажба, не е могло да бъде предвидено от страните при сключването му и не зависи от волята на страните.

Чл. 41. Засегнатата от непреодолима сила страна незабавно следва да уведоми контрагента си за възникването на непредвидимите обстоятелства.


ПРИЛОЖИМО ПРАВО. ДРУГИ

Чл. 42. Страните следва да решават всички спорове, възникнали помежду им, в духа на взаимно разбирателство и отстъпки.

(2) В случай на спор по отношение на договор за покупко-продажба, който не може да бъде разрешен от страните по извънсъдебен ред, спорът ще бъде отнесен за решаване пред компетентния български съд по седалището на продавача в гр. Пловдив.

 Чл. 43. Настоящите общи условия са приети в съответствие с чл.  298 от Търговския закон на Република България.